Home > Digital Library > Manuscripts Catalogue > Survey - Manuscripts in India

Unpublished Ayurvedic Manuscripts


 • Abhrakabhasmavidhanam

 • Abhrakalaksana –

 • Akalankasamhita

 • Aksiroganirmulanam

 • Amrtanarayanakalpa –

 • Anandakandam- Bhairava

 • Anandamala satika – Anandasiddha or Nrsimhabharati or Anandabharati

 • Anubhavavaidyasamuccaya

 • Arsacikitsa

 • Asvinikumarasamhita – Cikitsasara

 • Aswinisamhita –(Karnatatika)

 • Ayurvedagama –

 • Ayurvedasudhanidhi –

 • Balagrahacikitsatantram

 • Balagrahacikitsavyakhya

 • Bharadvajiyam – Bharadvaja

 • Bhaumamrtam – Ramanuja

 • Bhisakcakrapitotsava – Hamsaraja or Hamsanatha

 • Bhojarajacarucarya (Carucarya)– Bhojaraja

 • Carmarogacikitsa –

 • Carucarya  - Ksemendra

 • Cikitsakalika –

 • Cikitsarnava – Maheswara

 • Cikitsasarasangraha – Ksemasarmacarya or Ksemakaramisra

 • Cikitsasarasangraha – Mudumbai Raghavacarya

 • Cikitsasarasangraha – Saladu Madhavacarya

 • Cikitsasastrasangraha – Harita

 • Cikitsavisaya – Pujyapada

 • Daksinamurtinighantu – Venkataswara

 • Dehatatvanirnaya – (TeluguComm.)

 • Dhanvantarisaranidhi

 • Dhanvantarisiddhantasiromani –

 • Dhanvantarivilasa – Tulajaraja

 • Divakarasamhita –

 • Dravyagunakara _ Harisaranasena

 • Dvadasarthanirupana –

 • Gadasanjivani – Madhavapandita

 • Ghrtadhikara

 • Gunasangraha – Sodhala

 •  

 • Hayadipa –(Tika)

 • Jinasarasangraha –

 • Jvarankusatika

 • Jvarankusavidhanam

 • Jvaratimirabhaskara – Kayastha Camunda

 • Kailasakaraka –

 • Kalpanaratna – Sivamarabhupati

 • Kanakamanjari – Nagarjuna

 • Kasyapasamhita – Kasyapa

 • Kasyapiyaroganidana – Kasyapa

 • Khagendramanidarpana –

 • Laksanamrtam – Sundaracarya

 • Laksmanotsava – Vedasarma

 • Madanakamaratnam – Pujyapada

 • Madhavacikitsita – Madhava

 • Magarajapaddhati – Magaraja

 • Mahavaidyasastram – Akalanka

 • Mallaprakasa – Lokanatha or Malladeva

 • Manapriyamatam –

 • Mandukabrahmikalpa –

 •      Nadijnana or Nadivijnana or Nadijnanamala – Govindaramasena

 •     Nadinirnaya or nadinidana – Krsnasuri(Comm.)

 •     Nadisastram –

 •     Nadisastrasangraha –

 •     Nagarjuniya – Nagarjuna

 •     Nanarasaviveka

 •      Nanarogamantrausadhacikitsakrama –

 •      Nidanapradipa – Naganatha

 •      Nrsimhanidanam – Nrsimha

 •      Pakamartanda –

 •      Parahitasamhita – Srinatha

 •      Paryayamanjari – Nagadeva

 •      Pathyapathyavibodha – Koyadeva or Kayadeva Pandita

 •      Prasnottararatnamala –

 •      Pratapakalpadruma – Ananta

 •      Prayogasangraha

 •      Purusottamatarka –Purusottamaprestha

 •      Rasabhasmasadhanam –

 •      Rasabhesajakalpadipika –

 •      Rasanighantu –

 •      Rasanirnaya – (tika)

 • Rasarajaprakarana – Madhava upadhyaya

 •    Rasarajasankara – Ramakrsna

 •    Rasarnava –(Umamaheswarasamvada)

 •    Rasasara – Govindacarya

 •    Rasasarasamuccaya

 •    Rasasarasangraha –

 •    Rasasarasangraha – with Tika – Gangatmapandita

 •    Rasasiddhiprakasa – Madhavabhatta

 •    Rasasuddhividhanam

 •    Rasavatara –

 •    Rasaviveka

 •    Rasendracintamani – Ramacandraguha

 •    Rasendravaidyam-

 •   Sadrasanighantu –

 •   Sadvaidyajivanam – Lolambaraja

 •   Sadyogacintamani – Rameswara

 •   Sahasrayoga

 •   Sahasrayoga –

 •   Sakalaganana

 •   Sarasindhu – Mallipandita

 •   Sarvajvarasamuccayadarpana – Hamsanatha

 • Sarvavaidyasarasamuccaya

 • Sasankakiranam –

 • Satasloki – Avadanasaraswati

 • Satasloki Vopadeva

 • Siddhanagarjuniyam – Siddhanagarjuna

 • Siddhayoga – Vrndamuni

 • Siddhayogamala – Siddharsi

 • Siddhayogasamuccaya – Sri Krsnaraya

 • Strivaidyam-

 • Strivaidyavyakhya

 • Svarnatantram

 • Tailadividhisangraha

 • Tailarnava

 • Tailasagara

 • Tailasamuccaya

 • Tailavidhanam

 • Tailayoga

 • Tailopavesanavidhi

 • Upacarasara – Mukundadaivajna, Gudharthaprakasika – Dinakara

 • Uttarasthanam –

 • Vaidyadarpana –

 • Vaidyahrdayananda – Kavivararajo Mahapatra

 • Vaidyahrdayanandam – nahari

 • Vaidyakagrantha – Pujyapada

 • Vaidyakakalpadruma

 • Vaidyakalpabhusanam

 • Vaidyakapaddhati (Ayurvedasara) – Kasinatha

 • Vaidyakasaroddhara – Harsakirti

 • Vaidyakasarasamuccaya (Rasasindhu) – Vitthala

 • Vaidyanamamala –

 • Vaidyapadyani

 • Vaidyapradipa – Uddhavamisra

 • Vaidyaratna – Goswami Sivanandabhatta

 • Vaidyasarvasva – Kasirama

 • Vaidyasarvasvam

 • Vaidyasastradipika – Srinivasacarya

 • Vaidyasastram

 • Vaidyasastrasarasangraha –

 • Vaidyavallabha – Laksmanapandita

 • Vaidyavallabha – Sarngadhara

 • Vaidyavinoda – Mahadeva Bhisak

 • Vargasutravyakhya

 • Vasanto Candrodaya –

 • Virarajoktivilasa – Viraraja

 • Visacikitsa

 • Visamasitasamanausadhividhanam –

 • Visanarayaniyam – Narayana

 • Visaprativisacikitsa

 • Visatantram

 • Visavaidyam –

 • Visvasrstividhanam –

 • Vrndacikitsa – Vrndapandita

 • Vrndasangraha (Siddhiyoga) – Vrnda

 • Vrttaratnavali –

 • Yoganibandha – Haripaladeva

 • Yogarajasatakam –

 • Yogaratnam –

 • Yogaratnasamuccaya – Anantakumara

 • Yogaratnasamuccaya – Candrata

 • Yogaratnasamuccaya – Sundararaja

 • Yogasankhavatakam

 • Yogasudhanidhi – Vadrimisra

 • Yogatarangini – Trimallabhatta

 

[ Manuscripts in India | Digital Library ]

 


HomeSearchContact usIndex

[ Home | Search  | Contact UsIndex ]


Copyright IGNCA© 1999